Vi i Rørlegger Sentralen tar Corona-pandemien med stor seriøsitet, og følger myndighetenes anbefalinger fortløpende.

Vi har iverksatt tiltak for å begrense potensiell spredning av viruset. Dette innebærer at vi i tillegg til våre allerede godt innarbeidede rutiner innen HMS, nå har iverksatt ytterligere tiltak; Vi møtes ikke lenger til felles frokost, som vi pleier å gjøre hver morgen. Hver og en av våre rørleggere og spyleoperatører har nå ulike oppmøtesteder,
de møtes ikke i løpet av arbeidsdagen, i tillegg har deler av kontorpersonalet hjemmekontor.

Ettersom skoler og barnehager nå er stengt, og mange sitter i karantene og har hjemmekontor, samles flere en normalt til samme tid og sted. Dette fører til økte belastninger på vann- og avløpsnettet. Mange tenker nok ikke over dette, men vann og avløp er samfunnskritiske funksjoner som til enhver tid MÅ være intakt.

Det er derfor viktig at Rørlegger Sentralen i tillegg til de nevnte tiltakene, gjør grep for å sikre at våre medarbeidere ikke settes ut av spill, men opprettholder god og sikker drift i perioden fremover.

Vi er vant til å jobbe under forhold som krever god hygiene, så midler for å desinfisere har vi nok av. Vi har også etablert klare instrukser for hvordan vi skal håndtere oppdragene og møte med kundene våre nå.

Vi opprettholder vårt tilbud om 24 timers døgnservice både på rørleggersiden, samt på vår høytrykkspyleavdeling.

Ta kontakt hvis du har spørsmål, men også ved behov for våre tjenester. Tlf: 23 03 54 00

Mange av oss sjekker priser på nett før vi handler, og som oftest er det gunstig, da man kan spare en god del. Men i vår bransje, rørleggerbransjen, er det ikke alltid så lurt å velge det rimeligste produktet du finner på nettet.

Hvorfor det? lurer du selvfølgelig på da.

Jo det kan vi forklare;

 • Vanntrykket – Rimelige produkter kjøpt på nett, er ofte ikke tilpasset norske forhold og vanntrykket vi har her i landet. Produktene vi leverer er Sintef-godkjent og vi garanterer at de oppfyller kravene til bruk ved norske forhold.
 • Ansvar – Når du skaffer produkter selv, er du selv ansvarlig for eventuelle mangler eller følgeskader knyttet til det leverte produktet.
 • Erfaring – Våre rørleggere har erfaring med montering av produkter vi går gode for, og som vi vet er bra nok. Vi har allerede luket ut produktene som ikke holder mål. Vi har foretatt kvalitetssikringen for deg!
 • Reklamasjonsrett – Dersom det skulle være noe feil med produktet vi har levert, er det vi som tar dette videre med vår leverandør, eventuelt direkte med produsenten. Vi håndterer reklamasjon og reparasjon. Kjøper du produktet selv, må du selv ordne opp i en evnt. reklamasjon, noe som erfaringsmessig kan være en møysommelig prosess.
 • Dokumentasjon – Vi har dokumentasjon på produktene vi leverer. Dokumentasjon med bekreftelse på hvilke standarder produktet er testet etter, samt en monteringsanvisning på nordisk språk. Leverer du produktet selv, er du også ansvarlig for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Du kan lese mer om dette emnet på nettsidene til skikkeligrørlegger.no 

Her gjengir vi informasjon fra Vann-og avløpsetaten:

1. Hva er en trykkreduksjonsventil?

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Inne i eiendommen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar, og bør ligge optimalt rundt 4 – 5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. En trykkreduksjonsventil senker vanntrykket inne i eiendommen.

2. Har jeg en trykkreduksjonsventil?

Du kan lokalisere trykkreduksjonsventilen, hvis denne er installert, i nærheten av der vannet kommer inn i eiendommen/boligen. Den er mest sannsynlig installert rett etter innvendig hovedstengeventil, som regel i vaskerom eller teknisk rom. Dersom du er usikker på om eiendommen har reduksjonsventil, kan du prøve å inspisere vanninntaket til eiendommen. Hvis flere seksjoner får vann fra samme vanninntak, bør dere inspisere om trykkreduksjonsventilen er installert før første stikkledningsforgrening. Ring oss på telefon 23 03 54 00 for å få veiledning for å lokalisere reduksjonsventilen.

3. Jeg har trykkreduksjonsventil, hvorfor får jeg dette brevet?

Vi har utført en kartlegging av kunder som ikke har trykkreduksjonsventiler. Det er kun disse kundene som bør installere en trykkreduksjonsventil. Hvis du allerede har installert en slik, kan du se bort fra brevet.

4. Hvorfor endrer kommunen trykket i dette området?

Kommunen endrer trykket for å forsterke leveringssikkerheten. Dette er et nødvendig tiltak for at vannleveransen skal være tilstrekkelig robust. I praksis vil dette bety at det er mindre risiko for at du mister vannet ved en eventuell driftshendelse.

5. Hva skjer hvis jeg ikke har installert trykkreduksjonsventil?
Abonnentene plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen. Hvis trykkreduksjonsventil ikke er installert, risikerer den enkelte skader på innvendige rør og sanitærinstallasjoner grunnet for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere trykkreduksjonsventil. Dette er en vurdering hver enkelt eier gjør.

6. Har kommunen erstatningsansvar?
Vann- og avløpsetaten har ikke ansvar for ulemper eller skader på sanitæranlegg som skyldes høyt trykk i området. Så lenge vi leverer et vanntrykk på minimum 2 bar og overholder varslingsplikten, har kommunen ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

7. Hvorfor må jeg bekoste ventiler som følge av endringer som kommunen gjør?
Vann- og avløpsetaten har ikke anledning til å bekoste trykkøknings- eller trykksenkningsanlegg på abonnentens vanninnlegg. Det er fastsatt i Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» at abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

8. Hvordan installerer jeg trykkreduksjonsventil?
Du må selv få tak i et rørleggerfirma som utfører installasjonen. Det er kun nødvendig med èn trykkreduksjonsventil for hver tilknytning til det kommunale vannledningsnettet. Det er derfor kostnadsreduserende hvis flere seksjonseiere går sammen om å installere en trykkreduksjonsventil.

9. Når skjer dette?
Trykkreduksjonsventiler bør være installert innen 10. april 2016. Trykkendringen vil bli gjennomført i løpet av andre kvartal i 2016. Nøyaktig dato for trykkendringen vil bli varslet med SMS og epost til alle beboere. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)

10. Seksjonert eiendom?
Seksjonseiere har ansvar for å dele informasjonen fra Vann- og avløpsetaten med sine medeiere, eventuelt styret i sameiet. Dere kan vurdere å gå sammen om installasjonen av trykkreduksjonsventil hvis dere deler stikkledning.
11. Hvor mye koster en trykkreduksjonsventil?
Send inn skjema nedenfor så sender vi deg et tilbud.

12. Hva skjer etter trykkendringen?
Trykkendringen kan medføre brunt vann og varierende trykk umiddelbart etterpå. Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter reguleringen.
Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler. Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging. Vær forsiktig med vask av lyse klær i denne perioden.

Les mer på www.stengtvann.no.
Kommunen sender deg melding om trykkendringen med SMS/telefon og epost. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)

Hvert eneste år opplever flere huseiere marerittet. Store mengder med fyringsolje renner ut fra en tank de trodde var tom – eller som de ikke engang visste at de hadde i hagen.

– Oljeskader blir gjerne svært dyre og det finnes mange eksempler på at inneklimaet i huset har blitt ubehagelig etter en oljelekkasje, sier skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

– I verste fall kan forurensningen og den sterke lukten gjøre huset ditt ubeboelig og helsefarlig. Det kan ta lang tid å få reparert skadene, og vi kjenner også tilfeller der man måtte rive hele huset etter forurensningen. Oljelekkasje kan også gi store forurensningsskader i grunn og grunnvann.

MillionskaderSjekkliste forsikring

Nilsen forteller at forsikringsselskapene mottar rundt 200 oljeskader fra slike tanker hvert år.

– I SpareBank 1 har disse skadene kostet over 200.000 kroner i snitt. De dyreste skadene har vært på over 1,5 millioner kroner, forteller skadeforebyggeren.

I følge Enova er det fremdeles minst 150 000 nedgravde oljetanker rundt om i Norge. De fleste av disse er 30-40 år gamle, og risikoen for lekkasjer øker for hvert år.

Nilsen minner om at nedgravde oljetanker har begrenset levetid.

– Ståltanker har en levetid på 25-40 år avhengig av grunnforhold. Her er det ikke snakk om hvorvidt de vil ruste, men hvor raskt det vil gå. Glassfibertanker ruster ikke, men kan likevel revne ved bevegelser i grunnen. Det kan også oppstå lekkasjer i tilhørende ledninger, sier han.

Huseiers ansvar

Det er huseier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand og ikke lekker. Selv om oljetankene ikke har vært i bruk på flere år, er det som regel oljerester igjen. Derfor utgjør oljetanker en potensiell fare selv om du ikke lenger bruker oljefyren.

Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er også tankeiers ansvar.

Tømmes og graves opp

– Sikkerhetsforskriften i forsikringen slår fast at oljetanker som tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Rørene der du fyller på oljen og rør mellom tanken og huset må også fjernes. Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, påpeker Nilsen.

Hvis tanken ligger spesielt vanskelig og utilgjengelig til, kan kommunen gi tillatelse til at den blir liggende. Da må den tømmes og renses før den stabiliseres med sand eller grus, slik at den ikke i neste omgang flyter opp ved høy grunnvannstand. Praksisen varierer litt fra sted til sted, så det anbefales at du tar kontakt med kommunen.

Støtteordninger

– Det koster vanligvis rundt 20.000 kroner å få gravd opp tanken på forsvarlig måte. Men det kan bli enda dyrere å la være, sier Nilsen. Forurensningsloven gir boligeier et klart ansvar ved eventuelle lekkasjeskader.

Heldigvis finnes det støtteordninger. Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en fornybar varmekilde.

Har du en oljetank i hagen?

– Mange som har kjøpt hus de siste årene er ikke en gang klar over at de har en slik tank i hagen. Er du i tvil, bør du ta deg en tur rundt huset. Ser du at det kommer opp et par rør langs veggen, et lufterør og et påfyllingsrør, er det mye som tyder på at det er en oljetank der. Da er det viktig å få undersøkt saken, avslutter skadeforebyggeren.

Kilde: Sparebank1

Har du en gammel oljetank i hagen som du vil ha fjernet? Ring oss på 23 03 54 00 eller send en mail til post@rorleggersentralen.no, så gir vi deg et tilbud. Vi kan grave opp og fjerne den gamle tanken, bore og installere ny varmepumpe. Les mer om varmepumper her.

 

 

Slik bidrar du mot å sikre drikkevannet mot forurensing.

Alle installasjoner som er koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for forurensning hvis ikke korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.
Tilbakestrømning oppstår når vann trykkes eller suges tilbake til det offentlige vannledningsnettet fra interne rørsystem. Tilbakestrømning kan forårsake forurensning av drikkevannet i hovedledningene som forsyner øvrige forbrukere med vann.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. 

Hvorfor oppstår tilbakestrømning?
Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

 • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd
 • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Hvordan kan du sikre deg mot tilbakestrømning?
For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Se tabell og figur.

Hvor skal tilbakestrømningsbeskyttelsen plasseres?
Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Ekspansjonskar kan være nødvendig
Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Hva er kravet til kontroll og vedlikehold?
Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt. BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig. De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.

Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Gjeldende regelverk

 • Forskrift til Plan- og bygningsloven § 15-5d og § 15-7b (TEK 17)
 • Sanitærreglementet for Oslo, pkt. 3.4
 • Forbud mot forurensning av offentlig vannforsyning, Drikkevannsforskriften § 4

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse?
Etter at vi har installert tilbakestrømningsbeskyttelse, eller hvis det er installert fra før, skal det registreres ved å fylle ut et elektronisk skjema på www.tilbakestromning.no
Kommunen ønsker å ha oversikt over all installert tilbakestrømningsbeskyttelse, slik at det kan registreres inn i våre systemer. Foto vedlegges den installerte tilbakestrømningsbeskyttelsen.

Veileder tilbakestrømningsbeskyttelse fra Oslo Kommune

Gode referanser og anbefalinger er for deg som kunde et viktig element i valget av håndverker. Når vi utfører serviceoppdrag for privatpersoner, borettslag, sameier og firmakunder, er vi opptatt av at dere som kunder blir fornøyde.

Som et ledd i dette har vi utarbeidet vår egen «kvalitets- og fornøydgaranti». Denne garantien samt våre kundeløfter kan du lese mer om på siden som omhandler dette temaet: Våre garantier

På vår Facebookside https://www.facebook.com/rorleggersentralen.no kan du lese hva våre kunder har lagt igjen om oss.

Vi har rammeavtale med en rekke borettslag og sameier, og her ser du hva noen av våre oppdragsgivere sier om oss:

 

 

 

Etter en lang periode nå med mye fet og god mat, minner vi om viktigheten av vedlikeholdsspyling.

Jevnlig tilførsel av fett, fettholdige matrester og matoljer kan nemlig føre til avleiringer i avløpsrørene. Om du heller fettet ut i vasken eller kaster det i toalettet spiller ingen rolle, alt ender opp i de samme rørene til slutt. Hår, hud og såperester utgjør den samme trusselen på badet, og over tid gror rørene igjen og på et aller annet tidspunkt blir det så mye motstand at en akutt blokkering oppstår.

Viktigheten av vedlikeholdsspyling

Sørger man for å få utført periodisk vedlikeholdsspyling, så vil man både forlenge levetiden og betraktelig minske risikoen for tett avløp og det ubehag dette medfører, og ikke minst kostnadene ved akutt utrykning og vannskader.

Hva er vedlikeholdsspyling

Vårt firma utfører vedlikeholdsspyling hvor avløpet blir grundig rengjort med vann under høyt trykk (uten kjemikalier) med roterende dyse, og om nødvendig med varmt vann helt opp til 80 grader for å få løsnet fett.
Alle avløpsrørene i bygget kan om ønskelig renses med ovennevnte metode. Etter endt arbeid inspiseres avløpet med kamera frem til hovedledningen som tilhører kommunen.

Vedlikeholdsspyling er en velkjent metode både i Norge og andre land. Vårt firma har lang erfaring og gode referanser. Vi utfører kostnadsfri befaring i ditt sameie, borettslag eller næringsbygg.
Vi utfører vedlikeholdsspyling i bolig- og rekkehus, uansett antall boenheter.
Rørinspeksjon med utarbeidelse av tilstandsrapport anbefales om det foreligger tvil om rørenes tilstand.

Unngå ubehagelige opplevelser, bestill vedlikeholdsspyling nå!

Les mer om vedlikeholdsspyling her

Unngå sprukne vannrør!

Kombinasjonen lite snø og kulde er oppskriften på vannskader. Dette må du passe på.

Som eier av hus og hytte har du selv ansvar for rør og stikkledninger frem til den kommunale hovedledningen.

– Når det er så kaldt, men ingen snø som isolerer, blir jordsmonnet svært kaldt, advarer meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk Institutt.

Farlig barfrost
Frosten går dypere i bakken, og dersom vann- og avløpsrør fryser og sprekker vil det løpe høye utgifter og praktiske problemer i hus og hytte.

– Det er viktig å være seg bevisst barfrosten, sier meteorologen til Osloby.no.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har tidligere sendt ut en smørbrødliste for hvordan du skal unngå frostskader på rør.

Ti grader i alle rom
Etaten presiserer særlig viktigheten av å holde rom med vanninstallasjoner varme – over 10 grader, selv om du er bortreist.

I lokaler som skal stå ubenyttet i kalde perioder, bør hovedvanntilførselen stenges og rørene tømmes.

Dersom du har vannlåser og avløp i rom som sjelden brukes, kan olje eller frostvæske i disse forhindre at det fryser is.

Når skaden er skjedd
Dersom rørene fryser og lekker, bør hovedvannkranen stenges av så snart som mulig, råder etaten. Da kan verken toalett eller sluk brukes, og rørlegger må kontaktes for å reparere og avgrense skadeomfanget.

Hvis fryseprosessen ikke er kommet så langt at rørene er sprukket, kan det å skru opp varmen i rommet løse opp isen. Sterk oppvarming eller flamme er ikke en anbefalt metode. Det kan fremprovosere et rørbrudd det er vanskelig å se og/eller komme til.

Råd mot vannskader

 1. Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageslange og lignende). Vannlåser og avløp i areal som er ubenyttet eller sjeldent benyttet bør få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med sterk kulde, og hvor man frykter at det kan oppstå isdannelse. Dette forhindrer både frosne rør og avløpsfordampning.
 2. Husk å lukke kjellervinduer og ventiler når kulden setter inn. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de er i nærheten av et åpent vindu.
 3. Hold temperaturen over 10˚ C i oppholdsrom og 3˚ i kjeller når du reiser bort.
 4. Sluk bør renses minst en gang i året, men gjerne oftere. Unngå bruk av sterke kjemikalier om du har plastrør ettersom disse kan etse på rørene.
 5. Vannlåsene bør også renses minst én gang i året. Nyere vannlåser av plast er lett å skru løs, mens eldre vannlåser av støpejern krever bruk av verktøy. Her må en stor fastnøkkel eller skiftnøkkel som regel til. Sjekk at du har skrudd skikkelig til når du er ferdig.
 6. Kjøkkenet er ikke et våtrom, og har som regel ikke sluk. Det betyr at du må ta spesielle forholdsregler for å unngå vannskader. Side-by-side kjøleskap og kaffemaskiner skal ha montert automatisk vannstoppventil og følere.
 7. På tide å skifte vannslanger på vaske- og/eller oppvaskmaskinen? Vannslanger til maskiner bør byttes ut omtrent hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.
 8. Glem for all del ikke hytta, fritidsboliger og utleielokaler! Også der bør vannledninger tømmes. De mest omfattende vannskadene skjer der vann står og renner over tid uten at det oppdages.

 

Er uhellet allerede skjedd eller du trenger hjelp til disse tingene, er vi ikke lenger unna enn et tastetrykk på telefonen: Ring 23 03 54 00, hele døgnet, hele året.
Du kan også lese om hvordan vi tiner rør her

 

 

Kilde: Osloby.no, skikkeligrørlegger.no og Oslo kommune

Rørlegger Sentralen AS er en dynamisk og ekspanderende rørleggerbedrift for privat- og bedriftsmarkedet. I den forbindelse søker vi dyktige rørleggere med stå-på-humør, glimt i øyet og yrkesstolthet til vår avdeling i Oslo.
Anser du deg selv som en av byens beste servicerørleggere, forventer interessante og krevende arbeidsoppgaver hver dag, og samtidig ønsker å bli en del av en seriøs, innovativ og profesjonell aktør innen VVS-bransjen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Krav til kvalifikasjoner og egenskaper:

– Rørlegger med svennebrev, og helst 3-5 års erfaring som servicerørlegger

– Høy yrkesstolthet og arbeidsmoral

– God ordenssans

– Lite fravær

– Kunne arbeide under press

– Fokus på mersalg

– Glimt i øyet

– Positiv og interessert

– Ryddig og strukturert

– Pålitelig, lojal og med evne til å være ydmyk

– Lagspiller

– En ressurs for firmaet

– Førekort kl. B

– Beherske norsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

– Jobb i et solid firma med konkurransedyktige betingelser og ordnede arbeidsforhold

– Et hyggelig og innovativt miljø med trivelige og støttende kolleger

– Fast lønn kr. 285,- pr time, og snitt kr. 302,- pr time ved full produktiv måned

– Mulighet for deltakelse i attraktiv vaktordning med svært gode lønnsbetingelser

– Høyt faglig fokus, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

– Faglig utvikling

– Godt arbeidsmiljø. Vi samles daglig til felles frokost, som bedriften står for

– Bedriftshelsetjeneste

– Innredede servicebiler, som byttes hvert 5 år. Vi har nylig byttet til Mercedes Vito. Gunstig firmabilordning, ved ønske om privat bruk

– Sosialt samvær også utenom arbeidstiden

Om oss:

Rørlegger Sentralen AS er en stabil bedrift med 15 ansatte, fordelt på servicerørleggere, spyleoperatører og kontorpersonell. Firmaet ble etablert i 1999 og holder til i lyse, trivelige lokaler sentralt ved Bjerke i Oslo.

Vårt motto er: «SERVICE OG KVALITET TIL AVTALT TID!»

Alt i alt tilbyr vi en knakende god arbeidsplass med gode kolleger, flotte lokaler, sosiale tiltak og sjefer som bryr seg. Kort og godt, vår arbeidsplass er en arena for medarbeidere i form av skikkelige rørleggere, spyleoperatører og kontorpersonell.

Hvis du pleier å komme for sent, er en motarbeider eller har andre lyter som gjør at du ikke tilfredsstiller våre krav, så er dessverre ikke vårt firma arbeidsplassen for deg!

 

Vi foretar utvalg fortløpende, og mottar gjerne din søknad så snart som mulig!

Søknad med CV sendes post@rorleggersentralen.no, eller til Rørlegger Sentralen AS, Brobekkveien 40, 0598 Oslo.

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer til bolig, bytte radiator i leilighet, samt utføre reparasjoner og service på eksisterende radiatorer, som for eksempel bytte radiatorkraner, radiatorventiler, radiatortermostat og lufteskruer. Vi utfører også alle typer rørleggerarbeid på varmeanlegg og rørstrekk, service vannbåren varme samt innregulering for optimal utnyttelse av varmeanlegget.

Vi hjelper deg gjerne med å skifte radiator, men også med å skifte termostat på radiator, fjerne radiator og lufting av radiatorer. Har du lekk radiator, eller ulyd i radiator, ta kontakt så fikser vi problemet!

Husk at vannbårne varmeanlegg med radiatorer også kan kombineres med vannbåren gulvvarme og miljøvennlige varmekilder som varmepumper. Ring i dag for nærmere informasjon, vårt telefonnummer er 23 03 54 00.

Les også mer om varmepumper her. 

 

RADIATORER TIL BOLIG

For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud har vi behov for å vite følgende:

 • Mål på eksisterende radiatorer
 • Hvor store areal de skal varme opp
 • Hvor gammel boligen din er, med tanke på isolering for å beregne ditt varmebehov per kvadratmeter

Disse opplysningene kan du sende i en e-post til post@rorleggersentralen.no
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre.

Eventuelt kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg.

For å se nærmere på forskjellige typer, størrelser og design av radiatorer, se linkene under:

Purmo radiatorer

Lyngson radiatorer

Radiatorer til bolig

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer. For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud, kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre. Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt:

 

Service og kvalitet til avtalt tid!

Åpningstider:
Kontor:
Mandag- Fredag
kl. 08.00 – 16.00

Adresse:
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Telefon: 23 03 54 00
post@rorleggersentralen.no

24-timers døgnvakt
Vi er tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet, hverdager som helligdager. Har du behov for høytrykkspyling av et rør, står vi også klare til å rykke ut. Vi stiller opp og utfører både små og store oppdrag.

© Rørlegger-sentralen.no. Det er ikke tillatt å kopiere og publisere dette innholdet på andre nettsider uten skriftlig samtykke.